Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Με το διαβολοοξύ...

ΘΕΜΑ Δ2.

A)Ποσότητα 0,224 l STP διοξείδιου του θείου αντιδρά με περίσσεια χλωρίου και πραγματοποιείται η αντίδραση

Cl2+SO2--> HCl +H2SO4

i)Nα γραφεί ολοκληρωμένη η παραπάνω αντίδραση.
ii)Nα βρεθεί το στοχείο που οξειδώνεται και  το στοιχείο το οποίο ανάγεται.

Β)Οι συνολικές ποσότητες των παραπάνω οξέων διαβιβάζονται σε νερό και δημιουργείται διάλυμα Δ1.
i)Ποιος ο όγκος του διαλύματος Δ1 αν το PH του διαλύματος Δ1 είναι 0.Δίνεται το Κ2=10^-2
ii)Ποιος ο αριθμός των ιόντων οξωνίων που προέρχεται από τον αυτοιοντισμό του νερού.Κw=10^-14 και ΝA=6.10^23μόρια/mol

Γ)Αν όλη η ποσότητα του άεριου HCl διαβιβασθεί σε δοχείο όγκου 2l πραγματοποιείται η αντίδραση σε ορισμένη θερμοκρασία    2ΗCl<-->H2+Cl2.Aν η χημική ισορροπία επέλθει μετά από 10min και η Κc=1/4 για την συγκεκριμένη θερμοκρασία να βρεθούν

i)H απόδοση της αντίδρασης
ii)H μέση ταχύτητα της αντίδρασης
iii)Οι γραφικές παραστάσεις  των συγκεντρώσεων όλων των σωμάτων που μετέχουν στην αντίδραση σαν συνάρτηση με το χρόνο.

Δ)Στο διάλυμα Δ1 προσθέτουμε σταδιακά διάλυμα ΚΟΗ 1Μ.

i)Nα γίνει το ποιοτικό διάγραμμα του PH του διαλύματος που προκύπτει σε συνάρτηση του όγκου του διαλύματος ΚΟΗ που ρίχνουμε.
ii)Nα βρεθεί η συγκέντρωση όλων των ιόντων την στιγμή που έχει συμβεί η πλήρης εξουδετέρωση του Δ1.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου